Program Çıktıları

İYTE İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olan öğrencilerin aşağıdaki nitelikleri kazanmış olması beklenmektedir.

 1. Matematik, fen ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi ve bu alanlarda gereksinim duyulan kuramsal ve uygulamalı bilgileri, bu bilgilerin karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde uygulayabilme becerisi.
 2. Çok bileşenli karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisini ve de bu maksat için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 3. Ekonomik, çevresel, sağlık, güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar altında ihtiyaçları karşılayacak karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü tasarlama becerisi. Bu amaç doğrultusunda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
 4. İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan problemleri çözmek için gerekli olan modern araçları seçme ve kullanma becerisi.
 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin çözümü için modern mühendislik araçlarını kullanma, veri toplama ve bilgi teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi.
 6. İnşaat mühendisliğine özgü karmaşık problemlerin veya araştırma konularının analizi ve çözümü için deney tasarlama ve gerçekleştirmenin yanında veri toplama, veri analizi ve yorumlama becerisi.
 7. İnşaat mühendislerinden kurulu ve/veya çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme ve bireysel çalışabilme becerisi.
 8. İngilizce’de sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerileri, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme becerileri.
 9. Yaşam boyu öğrenme gerekliliği konusunda farkındalık, bilgiye erişebilme, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi edinme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 10. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, etik ilkelerine uygun davranma, mesleki faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalık.
 11. Proje yönetimi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi konularında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 12. Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi, mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal bağlamda çevre, sağlık ve güvenlik üzerine etkileri konularında bilgi.